Veg and Fruit Wholesale Veg and Fruit Wholesale

จำหน่าย ผักสลัด ที่ปลูกด้วยระบบ Hydroponic และ ปลูกดิน เช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค กรีนคอส เรดคอส
Wholesales varieties kind of Salad Vegetable both Hydroponic grow technique and Soil planted for example Green Oak, Red Oak, Green Cos, Red Cos.
บริการวางแผนเพาะปลูกตามจำนวนและช่วงเวลาที่ลูกค้าต้องการ
Plantation plan service upon customer's order and time schedule.
จัดจำหน่าย และจัดหา ผัก ผลไม้ ตามความต้องการของลูกค้า
Wholesale and supply varieties kind of vegetable and fruit upon customer requested.

จำหน่ายผักสลัด ผลผลิตจากฟาร์มโดยตรง Pre order วางแผนปลูกตามช่วงฤดูกาล และจำนวนที่ลูกค้าต้องการ โดยระบบประกันราคา บริการจัดหา ผัก ผลไม้ ตามฤดูกาล จากแหลงที่ตรวจสอบได้

Copyright © 2020-2021